Проект "Твоят час"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Клуб "Клио"

Ръководител: Теменужка Костадинова Топчиева

Разработване на проекти за участие в ученически, исторически конкурси. Изследователска дейност на историята на родния край.

"Инсайт" - психология на общуването

Ръководител: Ралица Трендафилова Даскалова

Дискусионна група, в която ще се разискват актуални за участниците теми. Развиване на умения за общуване и толерантност, решаване на конфликти. Развиване на емоционалната интелигентност и самопознанието, формиране на уверено поведение и изграждане на модел за социална ангажираност.

English corner - Английски за победители

Ръководител: Милена Асенова Дерменджиева

Разискване и дискутиране на различни теми. Упражнения свързани със състезания и олимпиади. Обогатяване на речника с нови думи и усъвършенстване на уменията за четене, слушане, говорене и писане. Правене на преводи.

Школа по информатика

Ръководител: Елза Петрова Личева

Школа за ученици с изявени интереси към компютърните науки. Обучението е насочено към придобиване на базови знания за програмиране. Придобиване и развитие на логическо и алгоритмично мислене, креативност.

Знам и мога - клуб по български език и литература

Ръководител: Елеонора Димитрова Велева

Стимулиране на творческите способности чрез създаване на текстове от различен тип и разширяване на езиковите умения. Усъвършенстване на комуникативните и речеви умения за възприемане и осмисляне на художествените текстове, на уменията за правилно писане. Овладяване на знанията за интерпретация на художествени творби и овладяване на езиковите норми. Участия и успешно представяне на състезания и олимпиади по български език и литература.

Математиката - да успея

Ръководител: Невина Александрова Вунцова

Мотивация на участниците за изяви в областта на математиката и за успешно представяне на математически състезания и олимпиади. Разширяване на знанията и уменията по математика.

Подготовка за ДЗИ

Ръководител: Даниела Асенова Алемкова

Преодоляване на пропуски и дефицити в обучението по български език и литература и подпомагане подготовката на учениците за ДЗИ. Работа за повишаване на езиковата култура, създаване на аргументативни текстове, анализ на художествена творба, съгласно изискванията за изпита. Провеждане на обучение по формата на зрелостния изпит и мотивиране на учениците за участието им в него.

Млад екскурзовод

Ръководител: Миглена Вескова Топалова

Подготовка за изнасяне на екскурзоводска беседа. Прилагане на основните дейности на екскурзовода – изготвяне на текстове, актуализиране и допълване на основния текст на маршрута на екскурзията, методически разработки на екскурзиите и др.

English around the World

Ръководител: Наталия Милчова Стоилкова

Развитие и усъвършенстване на комуникативните умения на учениците чрез пресъздаване на реални ситуации от живота. Усвояване на основните функции на английския език: четене, слушане, говорене и писане. Виртуално посещение на европейски държави, градове и исторически забележителности чрез изготвяне на презентации.

Млад изследовател

Ръководител: Йордан Данаилов Динчев

Изследване на релефа в и около Златоград. Изследване на пещерата Рупите. Работа с топографски карти и компас. Съставяне на описателен маршрут от гр. Златоград до пещерата Рупите.

Дъга от приятели

Ръководител: Людмила Веселинова Ефимова

Развиване на комуникативни и речеви умения на английски език, подготовка за езикови състезания чрез езикови игри, изпълнение на проекти, упражнения за правопис и правоговор на английски език. Творческите умения ще се изградят чрез направа на изделия и постери, свързани с празници и обичаи.

"В света на математиката и информационните технологии"

Ръководител: Елена Свиленова Карафеизова

За ученици с изявени интереси в областта на математиката и информационните технологии. Развитие на допълнителни умения за решаване на задачи. Подготовка за състезания и олимпиади. Усъвършенстване на дигиталните компетентности.

клуб "Математик"

Ръководител: Невена Бисерова Калфова

Допълнителна работа с ученици с изявен интерес към математиката. Решаване на задачи с повишена трудност, усъвършенстване на технология на работа, за успешно участие в математически състезания.

За успешна матура

Ръководител: Елза Асенова Сиракулева

Преодоляване пропуските на учениците в обучението по български език и литература и мотивиране за участие в ДЗИ. Решаване на тестови задачи по формата на изпита за коригиране на пропуски в областта на езиковата култура, създаване на аргументативни текстове.