СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АНТИМ І” ЗЛАТОГРАД

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К

за

осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

                         І.    ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

                           Чл.1. Правилникът е издаден на основание чл. 5 от Инструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета от 5 юли 1996 год. на МОНТ ( ДВ бр. 61/1996 г.) и ЗЗБУТ ( ДВ бр. 124/1997 г. изм. 2006год.) и определя изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

                           Чл.2. Настоящият правилник има задължителен характер за всички участници в образователно възпитателния процес и в трудовата дейност в училището, урежда техните права и задължение по осигуряване и контролиране на БУНВОТ. Той се отнася и за лицата, които по различни поводи се намират в сградата.

                       ІІ.   ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  БЕЗОПАСНИ  УСЛОВИЯ  НА  ВЪЗПИТАНИЕ,  ОБУЧЕНИЕ  И  ТРУД 

                           Чл.3. Комисия, назначена със заповед от директора, проверява всички машини, уреди, съоръжения и физкултурни пособия по отношение на тяхната безопасност. За констатирани нарушения се прави протокол за своевременно бракуване.

                           Чл.4. Ремонт на силови и осветителни ел.инсталации се осъществява от компетентни лица след предварително съгласуване с директора и в отсъствие в помещенията на ученици.

                           Чл.5. Не се допускат ученици и при ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати и други в работилниците и залите. Условията за осъществяване на тези дейности се осигуряват от учителя, отговорник за кабинета и чистача по етаж.

                           Чл.6. Строително-монтажни дейности на сградата се осъществяват през ваканциите  или в незаети от учениците стаи, при осигурени чрез директора помещения и лица оказващи съдействие и контрол.

                           Чл.7. Класните ръководители или преподаватели извеждат учениците на безопасно място при възникнали аварии и повреди във В и К системата, парното и други неотложни дейности в класни стаи и помещения.

                           Чл.8. При възлагане на ремонтни дейности в сградата на училището или района, директорът изисква от фирмата изпълнител да изготви правила за безопасни условия на труд и противопожарна охрана и инструктира учители, ученици и непедагогически персонал за безопасна работа(извънреден инструктаж).

                       ІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  ЗА  ИНСТРУКТАЖ                    

                           Чл.9. Поради числеността на персонала ( до 50) началния инструктаж и инструктажа на работното място се провеждат едновременно от лицето определено със заповед от директора.

                           Чл.10. Инструктираните лица се подписват в книгата за инструктаж.

                           Чл.11.  Книгата за инструктажи се води и съхранява от оторизираното лице.

                           Чл.12. Задължение на всеки учител, в чийто учебен час се използват машини, уреди, съоръжения, физкултурни пособия е да инструктира учениците съобразно изискванията за безопасност, след което се попълва книгата по охрана на труда.

                           Чл.13. Преподавателите по физика, химия, физическа култура, трудово обучение и информатика разработват изисквания за безопасни условия на труд, които са неразделна част от настоящия правилник.

                           Чл.14. Учителите по трудово обучение да поставят на всички работни места инструкции и предупредителни знаци по безопасност на труда и противопожарната охрана.

                       ІV.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  РЪКОВОДСТВОТО, ПЕДАГОГИЧЕСКИ   И  НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ   ПЕРСОНАЛ                

                           Чл. 15. Ръководството осигурява безопасни условия на труд и възпитание, съгласно КТ и действащите нормативни актове.

                           Чл.16. Директорът утвърждава изработените от преподавателите инструкции за безопасна работа в работилниците, кабинети и други.

                            Чл.17. Директорът утвърждава и правила за безопасна работа в канцеларии, работилници, складове, котелно помещение, библиотека и др.

                            Чл.18. Ръководството контролира изпълнението на настоящия Правилник  от всички работещи в училището и от учениците. При констатирани нарушения налага наказания съобразено с КТ, ПВРУ и ППЗНП.

                           Чл.19. Ежегодно на ПС ръководството докладва състоянието по безопасност на труда, провеждане на обучението, броя на трудовите злополуки, причините и мерки за прекратяването им.

                           Чл.20. Ръководството оказва съдействие на контролните органи при проверки, приема констативните протоколи и осигурява изпълнението на препоръките.

                           Чл.21. Ръководството осъществява връзка с органи, звена и поделения на общинско, регионално и национално ниво за консултиране  и подпомагане при обучението на учениците.

                           Чл.22. Педагогическия персонал се запознава с настоящия Правилник и лично се подписва в книгата за инструктаж.

                           Чл.23. Запознава учениците с правилника и тяхното подписване в книгата за инструктаж.

                           Чл.24. Учителите по трудово обучение, физика, химия, физическа култура и информатика и информационни технологии са длъжни:

 1.   Да извършват  необходимия встъпителен инструктаж за безопасна работа.
 2.                           Да знаят всеки момент местопребиваването на всеки ученик от групата (класа) по време на час.
 3.   Да упражняват контрол и взискателност спрямо учениците за спазване на правилата  и  нормите за безопасен труд.
 4. Да отстраняват учениците при системни нарушения

и уведомяват писмено директора.

 1. Учениците се допускат в залите след проверка на

всички устройства, системи и механизми.

 1.    По време на занимания се следят работата на машини и съоръжения и в случай на неизправност незабавно ги изключват.
 2.    При възникнала злополука да се вземат спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ и съобщят на ръководството.

                        Чл.25. Ежегодно да се провеждат практически занятия по евакуация на учениците, при аварии, съвместно с авторизираните  органи.

Чл.26

А) Класните ръководители да следят за броя на отсъстващите ученици и

причините за отсъствията като своевременно уведомят ръководството за безпричинни отсъствия или прояви на насилие .

Б) На родителски срещи да се разглеждат задължително теми за насилието

сред младите хора и ролята на родителите за предотвратяването му.При необходимост да се търси съдействие на педагогическия съветник .

В) Дежурните учители да обхождат класните стаи и следят за санитарните

условия, състояние на материално-техническата база и поведението на учениците. Дежурният екип се разпределя на групи за деня, като задължително се обхваща и двора на училището.

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ   ПЕРСОНАЛ

Чл.27. Непедагогическия персонал в училище се запознава с настоящия Правилник и се подписва в книгата за инструктаж.

                        Чл.28. За осигуряване на безопасни условия на труд на учениците, персоналът е длъжен:

 1.   ЧИСТАЧКИТЕ  по етаж почистват класните стаи два пъти дневно. Веднъж  месечно в неучебно време се прави основно почистване на подове, прозорци, осветителни тела, стени и тавани. Коридорите се измиват с разтвор ( съгласно изисквания на ХЕИ) два пъти дневно по време на втория и четвъртия час. Тоалетните се измиват по време на всеки час. Оказват съдействие на дежурните учители по етаж. Осигуряват хигиената на въздуха в коридорите, при нужда подпомагат учителите в работилници, лаборатории, кабинети и други.
 2.   ДОМАКИНЪТ  осигурява нужните материали за поддържането на хигиенните норми и изисквания в училище. Не допуска ученици по складове, хранилища и работилници. Осигурява нужните материали за отстраняване на повреди по нареждане и със съгласие на ръководството. Оказва съдействие на помощния и педагогическия персонал за осигуряване на безопасни условия на труд.
 3.    БИБЛИОТЕКАРЯТ  осигурява нужната справочна и помощна литература на учениците и следи за нейното опазване и съхранение. Контролира и при нужда предупреждава учениците по отношение на поза на тялото, продължителност на четене, осветеност на повърхността. Осигурява проветряването и подходящата температура в читалнята.
 4.    ОГНЯРЯТ  е длъжен да провери преди началото на учебния ден, изправността на радиаторите и тръбите в класните стаи. При констатирани повреди веднага уведомява директора, дежурните учители и помощния персонал. В такива случаи не се допускат в училище ученици, до отстраняване на повредата. Ако се установи повреда в котелното помещение застрашаваща  здравето и живота на учениците, своевременно осигурява непрекъснато биене на звънеца и камбаната ( сигнал тревога). Уведомява ръководството за осигуряване на действия за отстраняване на повредата.
 5.                              ЗАВЕЖДАЩ  АТС  оказва помощ на педагогическия персонал като при подаден сигнал тревога уведомява РПУ или други оторизирани органи, преди да напусне канцеларията.
 6.    МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ осъществява ежедневен контрол за изпълнение на санитарните изисквания и хигиена в училище. Уведомява директора за констатирани нередности и прави предписание за отстраняването им. Осъществява прегледи на новопостъпили ученици. Ежегодно докладва на ПС за здравето на учениците. Оказва помощ на класните ръководители и лично изнася беседи свързани със здравословния  начин на живот.

                                                   У Ч Е Н И Ц И

                           Чл.29. Всички ученици да се запознаят с инструктажите за безопасност и хигиена на труд, които се провеждат в училището. Подписват се задължително в книгата за инструктаж.

                           Чл.30. Трябва да познават устройството на машините и апаратите, които ползват. Спазват конкретните указания на преподавателите и изпълняват само дейности  определени от тях.

                           Чл.31. При злополука уведомяват веднага учителя, за да се вземат мерки за опазване на здравето и живота на пострадалия.

                           Чл.32. Учениците са длъжни да опазват наличната училищна база. При установяване на повреди уведомяват класния ръководител или дежурния по етаж учител и помощния персонал. Не се допуска разместване на мебели и друго обзавеждане, отваряне на заковани прозорци и надвесване от отворените.

                           Чл.33.  Да не носят в училище горими и леснозапалими вещества.

                           Чл.34. Да не разместват и боравят с противопожарните средства на етажи и в кабинети. При констатирани нередности  възстановяват лично повредените средства.

    Чл.35. Да се подчиняват на всички нареждания на учители и помощен

персонал по време на евакуация, като не създават паника и не нарушават установения ред.

    Чл.36. Учениците да участват в изработването на маркировъчните знаци и в

описите на класните стаи.

                           Чл.37. За неспазване на правилата по правилника учениците подлежат на наказания  съгласно Правилник за дейността в училище.

                          Чл.38.  В условията на лоши метеорологични условия и зимна обстановка.

 1. Пътуващите ученици използват само определените от Общинска

администрация превозни транспортни средства.При невъзможност за пътуване с него задължително уведомяват родителите си и директора на училището.

 1. Движението на учениците от дома до училището и обратно да се

осъществява само по тротоарите и опесъчените пътни участъци ( по най-безопасните места).

 1. Да се избягва движението по уличното платно, където се движат МПС.
 2. При влизане в училището да се ползват главния вход, а ако по обективни

причини не е почистен, да ползват входа от към двора.

 1. Стриктно да се спазват указанията на дежурните учители и

специализираните институции.

 1. Да не се отклоняват от ул. “Антим І” към опасните сгради в съседство на

училището.

7.Да избягват идване на училище с лични моторни превозни средства.

 1. Да уведомят по най-бърз начин учител или директора за случай, при който

има пострадал ученик.

 1. 9.Да не се движат в близост до стари, полусрутени сгради и такива с

образували се ледени висулки по тях.

 1. При напускане на училище да се движат на групи.
 2. В час по физическо възпитание и спорт да не напускат двора на

училището без знанието и съгласието на преподавателя.

 1. По време на свободни часове да изчакат 15 минути. Могат да посетят

библиотеката,педагогически съветник, учители за извънкласни дейности.

 1. Да се обличат и обуват по подходящ за зимния сезон начин.

Чл.39 За предотвратяване насилие и прояви на агресия сред учениците да се

спазва следното :

 1. Да не се разхождат по етажите на сградата и да не тичат по коридорите.
 2. Да изчакат преподавателя във фоаето на първият етаж, когато имат

извънкласни и извънучилищни форми.

 1. При възникнал инцидент да потърсят най-бърз начин да уведомат учител

или директора.

 1. Да търсятсъдействието на ръководството и педагогическия съветник за

оказване на помощ при нужда.

Септември 2009 г.

гр. Златоград