ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Административно звено за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информация

» Наименование на звеното:

   Администрацията на СУ „Антим I“ – канцеларията на Завеждащ „АТС“ – втори етаж

» Адрес :

   гр. Златоград, ул. „Антим I“ № 10 » Адрес на електронната поща: antim12@abv.bg

» Телефон:

   03071 22 93 – канцеларията на заместник-директора

» Работно време:

   от 08:00  до 16:30 часа